REGULAMIN KONKURSU „Wygraj Ligę Siatkówki Kobiet”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj Ligę Siatkówki Kobiet“ (dalej "Konkurs") jest Biolabs z siedzibą w Krakowie, os. Piastów 36a/22, 31-624 Kraków, posiadający numer REGON 120972730 i numer identyfikacji podatkowej NIP 8672025631 (dalej „Organizator”).
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A., ul. Bagno 2, 00-112 Warszawa, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000151248 (dalej: „PLPS”).
3. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej (dalej: „Strona“) pod adresem lsk.wygrajsiatkarskalige.pl w dniach od 30 października 2018 do 10 maja 2019 r.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, jak również grą, w której wynik jest zależny od przypadku w żadnej z form przewidzianych w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
6. Organizator jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu, udostępnianie Strony, na której przeprowadzany jest Konkurs, wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz realizację nagród na rzecz zwycięzców Konkursu.

II. Uczestnictwo w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem postanowienia zdania kolejnego. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 rok życia, może wziąć udział w Konkursie pod warunkiem, że posiada pisemną zgodę na udział w Konkursie od opiekuna prawnego, który odbierze nagrodę w jej imieniu. W przypadku wygranej, niepełnoletni uczestnik jest zobowiązany przedstawić taką zgodę Organizatorowi. Niewypełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie i ubiegania się o Nagrody.
2. Z udziału w Konkursie nie są wykluczone siatkarki i pracownicy klubów Ligi Siatkówki Kobiet, a także pracownicy Organizatora i PLPS oraz członkowie ich rodzin, tj. małżonkowie, rodzice i rodzeństwo, lecz osobom tym nie przysługuje prawo do nagród, a ewentualne zajęcie przez nich miejsc premiowanych nagrodami, nie będzie miało wpływu na uzyskanie prawa do nagród dla innych użytkowników. W przypadku zajęcia miejsc premiowanych nagrodami przez osoby, którym prawo do nagród nie przysługuje, nagroda za zajęcie tego miejsca przysługuje osobie następnej w kolejności.
3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie są:
a. podanie wymaganych w formularzu rejestracyjnym danych: adresu e-mail, który będzie loginem do konta na Stronie, hasła oraz powtórzenia hasła do loginu na Stronie,
b. podanie po aktywacji konta (dalej: „Konto”) – imienia, nazwiska i pseudonimu wybranego przez użytkownika,
c. oświadczenie Uczestnika podczas rejestracji, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i go akceptuje.
4. Uczestnik dokonując rejestracji w Konkursie może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem Nagród. Jakkolwiek podanie danych jest dobrowolne, to ich podanie jet niezbędne na potrzeby umożliwienia Uczestnikowi udziału w Konkursie. Zgoda może być odwołana w każdym czasie i powoduje wykluczenie z Konkursu.
5. Uczestnik dokonując rejestracji w Konkursie może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych przez PLPS w celu informowania w przyszłości o udostępnianiu przez PLPS podobnych konkursów, dotyczących rozgrywek Ligi Siatkówki Kobiet lub innych rozgrywek sportowych. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
6. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wybór, na zasadach określonych poniżej, wirtualnego zespołu, który będzie zdobywać najwięcej punktów w ramach rozgrywek Ligi Siatkówki Kobiet przez dwadzieścia dwie kolejki fazy zasadniczej sezonu 2018/2019 oraz rywalizacji w play-off.

Rywalizacja w play-off będzie przebiegać następująco:

a) mecze ćwierćfinałowe, inne mecze zaplanowane w tym czasie, np. o miejsca 7-12 (na potrzeby numeracji kolejek w konkursie, kolejka nr 23)

b) mecze półfinałowe, mecze o miejsca 5-6, inne mecze zaplanowane w tym czasie, np. o miejsca 7-12 (na potrzeby numeracji kolejek w konkursie, kolejka nr 24),

c) mecze finałowe, mecze o miejsca 3-4, inne mecze zaplanowane w tym czasie, np. o miejsca 7-12 (na potrzeby numeracji kolejek w konkursie, kolejka nr 25),

d) Przebieg rywalizacji w play-off (kolejki 23, 24, 25) określony został w rozdziale VI Regulaminu.

III. Zgłoszenie Klubu
1. Uczestnik może przystąpić do Konkursu zarówno przed rozpoczęciem 1. kolejki rozgrywek Ligi Siatkówki Kobiet sezonu 2018/2019, jak również w każdym momencie trwania Konkursu, o którym mowa w pkt. II. 6.
2. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie drogą elektroniczną prawidłowo wypełnionego, umieszczonego na Stronie, formularza zawierającego:
a) podanie nazwy swojego Klubu (dalej: „Klub”), zawierającą minimum 3 znaki a maksymalnie 18 znaków w nazwie, widoczną w rankingach dostępnych dla wszystkich uczestników Konkursu, oraz wybranie z listy klubów jednego, w którym Klub uczestnika będzie sklasyfikowany w tzw. Lidze Klubowej, a także wybranie z listy województw jednego, w którym Klub uczestnika będzie sklasyfikowany w tzw. Lidze Regionalnej;
b) imiona i nazwiska 12 siatkarek wybranych przez niego z listy transferowej stanowiących Klub;
c) imiona i nazwiska 7 siatkarek drużyny (dalej: „Drużyny”) zgłoszonej do danej Kolejki Rozgrywek, według zasad opisanych w rozdziale IV Regulaminu;
d) wskazanie na jedną z wybranych i zgłoszonych do danej kolejki siatkarek jako kapitana Klubu/Drużyny i wicekapitana Klubu/Drużyny;
3. W celu umożliwienia uczestnikom zakładania Klubów, Organizator opublikuje na Stronie listę transferową - listę siatkarek będących do dyspozycji uczestników, w której określa umowną wartość każdej siatkarki.
4. Uczestnik na podstawie listy transferowej "kupuje" 12 "prawdziwych" siatkarek stanowiących jego Klub. „Zakup” siatkarek następuje na podstawie „cen zakupu”. Organizator ustala ceny siatkarek. Ceny te mogą podlegać zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania Konkursu, w zależności od liczby zdobywanych punktów. Zmian cen dokonuje Organizator.
5. Liczba wybranych przez uczestnika siatkarek z jednego klubu ligowego nie może przekroczyć dwóch. Jeśli w trakcie trwania Konkursu na skutek zmiany barw klubowych przez siatkarkę, dojdzie do sytuacji w której w Drużynie uczestnika znajdzie się więcej niż dwie siatkarki jednego klubu, uczestnik zobowiązany jest do dokonania transferów tak, aby nie naruszyć postanowienia niniejszego punktu.
6. Budżet klubu w momencie dołączenia do konkursu wynosi 25 mln zł. Budżet może ulegać zmianie, jeśli wartość posiadanych przez prezesa klubu siatkarek ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu.
7. Przy zgłaszaniu Klubu do Konkursu Uczestnik "kupuje" dwie atakujące, dwie rozgrywające, dwie libero, trzy przyjmujące, trzy środkowe. Niniejszy regulamin nie dopuszcza innego podziału na pozycje siatkarek w ramach Klubu. Organizator określa w liście transferowej, która siatkarka jest atakującą, który rozgrywającą, która libero, która przyjmującą, która środkową.
8. Uczestnik może w czasie  sezonu, w terminach określonych na Stronie, dokonywać zmian w składzie wybranego przez niego Klubu poprzez "sprzedaż" i "kupno" siatkarek według ich wartości pochodzącej z aktualnej listy transferowej, przy zachowaniu dostępnego "budżetu" z zachowaniem ograniczenia określonego w pkt. 5. i reguły układu siatkarek w pkt. 7. Uczestnik może również między poszczególnymi kolejkami ligowymi dokonać zmiany kapitana i wice kapitana Klubu/Drużyny.
9. Organizator dokonuje zmian w liście transferowej w trakcie sezonu. Organizator zapewnia uczestnikom korzystanie z aktualnej listy transferowej przy wybieraniu składu Klubu/Drużyny przed każdą kolejką rozgrywek. Zmiany w liście transferowej dotyczą wprowadzenia nowych siatkarek.
10. Jeśli w trakcie trwania Konkursu na skutek zmiany pozycji przez siatkarkę (np. z pozycji atakującej na pozycję przyjmującą), dojdzie do sytuacji w której w Drużynie uczestnika nie będzie pełnego składu, uczestnik zobowiązany jest do dokonania transferów tak, aby wszystkie założenia Konkursu zostały spełnione. W takich sytuacjach Organizator ze stosownym wyprzedzeniem w sposób wyraźny poinformuje o zmianie pozycji siatkarki. Tak, żeby Użytkownik miał czas na dokonanie korekty w składzie.
11. Po zakończeniu Konkursu Organizator automatycznie zachowa konta i nazwy Klubów zgłoszone w trakcie Konkursu na kolejne przyszłe edycje Konkursu, chyba że Użytkownik zadecyduje o ich usunięciu.
12. Uczestnik może założyć w Konkursie 5 klubów, wszystkie tylko i wyłącznie na jednym loginie.

IV. Zgłaszanie składów Drużyny przed kolejkami
1. Konkurs dotyczy dwudziestu dwóch kolejek fazy zasadniczej sezonu 2018/2019 Ligi Siatkówki Kobiet, począwszy od 1. Kolejki, plus rozgrywek play-off, o których mowa w pkt. II. 6.
2. Spośród 12 siatkarek "kupionych" przez siebie do Klubu uczestnicy Konkursu wybierają 7 siatkarek (dalej zwanych "Drużyną") i zgłaszają Drużynę do udziału w danej kolejce.
3. Do momentu każdorazowo określonego przez Organizatora na Stronie jako zamknięcie danej kolejki uczestnik może dowolnie kształtować i zmieniać układ siatkarek w Drużynie zgłoszonej do udziału w danej kolejce, jak również dokonywać transferów, to jest "kupować" i "sprzedawać" siatkarki w ramach swojego Klubu czy zgłoszonej Drużyny przy zachowaniu "budżetu" określonego w pkt. III. 6, z zachowaniem ograniczenia określonego w pkt. III. 5. Drużyna musi występować w każdej kolejce w zestawieniu: dwie przyjmujące, dwie środkowe, jedna rozgrywająca, jedna atakująca, jedna libero.
4. W przypadku niedokonania przez uczestnika żadnych zmian w składzie Drużyny w terminie przewidzianym na zgłaszanie Drużyn do danej kolejki, Organizator uznaje Drużynę zgłoszoną przez uczestnika do udziału w danej kolejce w składzie zgłoszonym przez niego w kolejce poprzedniej, z zastrzeżeniem pkt. III. 5.

V. Punktacja
1. "Kupione" przez uczestników siatkarki odpowiadają rzeczywistym zawodniczkom faktycznie rozgrywającym mecze w Ligi Siatkówki Kobiet, w swoich prawdziwych klubach i za swoją grę otrzymują bądź tracą punkty. Liczba punktów uzyskanych przez Uczestnika Konkursu odpowiada sumie punktów uzyskanych przez siatkarki podstawowej siódemki, które wybrał do swojej Drużyny, a także siatkarek rezerwowych, z zastrzeżeniem pkt. V. 2. i V. 3.
2. Punkty dla Klubu w kolejce zdobywają tylko te siatkarki, które zostały zgłoszone przez Użytkownika jako zawodniczki składu Drużyny na daną kolejkę ligową. W przypadku, gdy którakolwiek z zawodniczek zgłoszonych przez Użytkownika do danej kolejki, nie wystąpi w prawdziwym spotkaniu w Lidze Siatkówki Kobiet, zostanie ona zastąpiona zawodniczką rezerwową, występującą na tej samej pozycji.
3. W przypadku gdy w Klubie nie zagra w kolejce np. dwie podstawowe środkowe, a zagra rezerwowa środkowa, to dla Klubu w kolejce będzie punktować sześć zawodniczek.
4. Punkty otrzymują tylko te zawodniczki, które występowały w meczu, przy czym nie ma znaczenia, przez jaki czas przebywały na boisku (chyba, że zasady punktacji dla danej pozycji mówią inaczej). Za udział w meczu uważa się pojawienie się na boisku przynajmniej na 1 akcję w trakcie trwania spotkania.
5. Siatkarka bez względu na pozycję otrzymuje punkty za:
a) Za udział w meczu – dla zawodniczek występujących w pierwszym składzie po 2 pkt., dla zawodniczek rezerwowych po 1 pkt., z zastrzeżeniem punktu 5b.
b) Libero za udział w meczu zawsze otrzymuje 1 pkt.
c) Za wynik meczu:
- za wynik 3:0 i 3:1 – 3 punkty,
- za wynik 3:2 – 2 punkty,
- za wynik 2:3 – 1 punkt,
d) Za tytuł MVP MECZU – 3 punkty.
6. Siatkarka grająca na pozycji atakującej otrzymuje:
a) za każdy punkt (oprócz asa serwisowego i bloku) uzyskany w meczu otrzymuje do punktacji 1 punkt,
b) za każdy punkt zdobyty asem serwisowym otrzymuje do punktacji 2 punkty,
c) za każdy punkt zdobyty blokiem otrzymuje 2 punkty,
7. Siatkarka grająca na pozycji środkowej otrzymuje:
a) za każdy punkt (oprócz asa serwisowego i bloku) uzyskany w meczu otrzymuje 1,5 punktu (przelicznik x 1,5). W przypadku uzyskania nieparzystej liczby punktów, po przemnożeniu wynik zaokrąglany jest w górę.
Przykład. Za 3 zwykłe punkty w meczu. 3 razy 1,5 równa się 4,5. Zaokrąglenie w górę daje 5 punktów do punktacji.
b) za każdy punkt zdobyty asem serwisowym otrzymuje do punktacji 2 punkty,
c) za każdy punkt zdobyty blokiem otrzymuje 2 punkt,
8. Siatkarka grająca na pozycji rozgrywającej:
a) za każdy punkt (oprócz bloku) uzyskany w meczu otrzymuje do punktacji 3 punkty,
b) za każdy punkt zdobyty asem serwisowym otrzymuje do punktacji 3 punkty,
c) za każdy punkt zdobyty blokiem otrzymuje 2 punkty,
d) premia za wynik dla podstawowej rozgrywającej:
3:0 – 10 punktów,
3:1 – 7 punktów,
3:2 – 4 punkty,
2:3 – 1 punkt,
e) premia za wynik dla rezerwowej rozgrywającej. Jeżeli rezerwowa rozgrywająca rozpocznie co najmniej jeden set w składzie wyjściowym otrzymuje premie za wynik:
3:0 – 5 punktów,
3:1 – 3 punkty
3:2 – 2 punkty,
9. Siatkarka grająca na pozycji przyjmującej:
a) za każdy punkt (oprócz asa serwisowego i bloku) uzyskany w meczu otrzymuje do punktacji 1 punkt,
b) za każdy punkt zdobyty asem serwisowym otrzymuje do punktacji 2 punkty,
c) za każdy punkt zdobyty blokiem otrzymuje 2 punkty,
d) punkty za procentową dokładność przyjęć. Zawodniczka musi mieć co najmniej 11 przyjęć w meczu:
- 81% - 100% - 10 pkt.
- 66% - 80% - 8 pkt.
- 51% - 65% - 6 pkt.
- 36% - 50% - 4 pkt.
- 26% - 35% - 2 pkt.
e) punkty za procentową dokładność przyjęć. Suma przyjęć w meczu w przedziale – od 5 przyjęć do 10 przyjęć:
- 81% - 100% - 5 pkt.
- 66% - 80% - 4 pkt.
- 51% - 65% - 3 pkt.
- 36% - 50% - 2 pkt.
- 26% - 35% - 1 pkt.
10. Siatkarka grająca na pozycji libero:
a) punkty za procentową dokładność przyjęć. Zawodniczka musi mieć co najmniej 11 przyjęć w meczu:
- 81% - 100% - 20 pkt.
- 66% - 80% - 16 pkt.
- 51% - 65% - 12 pkt.
- 36% - 50% - 8 pkt.
- 26% - 35% - 4 pkt.
b) punkty za procentową dokładność przyjęć. Suma przyjęć w meczu w przedziale – od 5 przyjęć do 10 przyjęć:
- 81% - 100% - 10 pkt.
- 66% - 80% - 8 pkt.
- 51% - 65% - 6 pkt.
- 36% - 50% - 4 pkt.
- 26% - 35% - 2 pkt.
11. Siatkarka wybrana przez uczestnika jako kapitan zgłoszonej do danej kolejki Drużyny zdobywa punkty w wymiarze podwójnym w stosunku do punktacji przedstawionej w pkt. 5 -10 powyżej.
W przypadku, gdy w kolejce ligowej nie zagra kapitan Klubu/Drużyny, jego funkcję przejmuje wice kapitan Klubu/Drużyny, który wówczas punktuje podwójnie. Jeśli w meczu nie zagra ani kapitan, ani wicekapitan, siatkarki rezerwowe wchodzące w ich miejsce nie punktują podwójnie.
12. Po każdej kolejce Uczestnik może w swojej drużynie sprzedawać i kupować siatkarki. Pierwsze dwa transfery (transfer rozumiany jest jako wymiana jednej siatkarki z drużyny na inną z listy transferowej) są za darmo, tzn. z konta punktowego najbliższej kolejki nie zostanie odjęta prowizja. Wymieniając jednak kolejną siatkarkę (trzecią, czwartą itd.),  uczestnik zapłaci prowizję za transfer - ta prowizja to minus 5 punkty za każdy nadwymiarowy transfer. Zasada ta nie obowiązuje przed pierwszą kolejką, przed którą uczestnik przystępuje do Konkursu.

13. W trakcie edycji konkursu dostępne dla Uczestników są dodatkowe aktywności (jedna aktywność na kolejkę).
a) Dwa razy w trakcie edycji Uczestnik może skorzystać z tzw. dzikiej karty. Dzika karta uprawnia do przeprowadzania nielimitowanej liczby transferów bez ponoszenia prowizji. Pierwszy raz dziką kartę można użyć w fazie zasadniczej sezonu PlusLigi, czyli między 1 a 22 kolejką. Drugi raz - w fazie play-off, czyli w kolejkach 23, 24, 25.
b) Uruchomienie aktywności Do ataku! powoduje, że do punktacji naszej drużyny będą się liczyć zdobycze punktowe dwóch atakujących (podstawowej i rezerwowej). Libero wówczas nie punktuje. W trakcie edycji konkursu Do ataku! może zostać użyte tylko raz.
c) Uruchomienie aktywności Kapitanów dwóch powoduje, że kapitan i jego zastępca punktują podwójnie. W trakcie edycji konkursu Kapitanów dwóch może zostać użyte tylko raz.
14. Punkty są przyznawane na podstawie statystyk publikowanych przez PLPS. Statystyki te są weryfikowane i mogą ulec zmianie w trakcie i po danej kolejce. Dla potrzeb Konkursu punktacja umieszczona na Stronie jest ostateczna, z zastrzeżeniem prawa do złożenia reklamacji.

VI. Play-off rozgrywek (kolejki: 23, 24, 25).

1. W 23. kolejce i 24. kolejce limit zawodników z jednego klubu ligowego wynosi 3.

2. W 25. kolejce limit zawodników z jednego klubu ligowego wynosi 4.

3. W 25. kolejce budżet Klubu na zakup zawodników wynosi 27 milionów.

4. Organizator decyduje, które mecze będą brane pod uwagę w danej kolejce Play-off rozgrywek.

5. Organizator informuje, że zasady rywalizacji w Play-off (kolejki: 23, 24, 25) mogą ulec zmianie. Organizator ze stosownym wyprzedzeniem w sposób wyraźny poinformuje o zasadach rywalizacji w Play-off.

VII. Klasyfikacje
1. Klasyfikacja generalna – obejmuje wszystkie drużyny zgłoszone do konkursu i przedstawia łączną liczbę zdobytych punktów w konkursie. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, którego Klub zdobędzie największą łączną liczbę punktów zdobytych przez jego siatkarki w rozgrywkach Ligi Siatkówki Kobiet, o którym mowa w pkt. II. 6.
2. Klasyfikacja Kolejki - obejmuje drużyny zgłoszone do danej kolejki i przedstawia zdobyte punkty przez drużyny w danej kolejce ligowej. Kolejka – zestawienie meczów siatkarskich odpowiadające terminarzem kolejce spotkań w Lidze Siatkówki Kobiet.
W przypadku przekładanych meczów zestaw par w kolejce Konkursu może być inny niż w kolejce Ligi Siatkówki Kobiet. Informacje o zmianach zostaną określone w sposób wyraźny na Stronie.
3. Klasyfikacja miesiąca – obejmuje punkty drużyn z wszystkich kolejek danego miesiąca. Kolejka „należy” do miesiąca, w którym rozpoczął się pierwszy mecz danej kolejki.
4. Ligi prywatne – każdy Uczestnik Konkursu może założyć lub dołączyć do ligi prywatnej. W konkursie istnieją dwa typy lig prywatnych: otwarta i zamknięta. Liga otwarta to taka, do której może dołączyć każdy uczestnik. Liga zamknięta to liga, do której dołączenia wymagany jest kod generowany przez administratora ligi. Administratorem ligi jest użytkownik, który daną ligę założył. Jedna drużyna może dołączyć do 10 innych lig prywatnych.
5. Klasyfikacja lig prywatnych – punktami danej ligi w klasyfikacji lig prywatnych jest suma punktów piętnastu najlepszych drużyn danej ligi.
6. Klasyfikacja klubowa – obejmuje kluby, których Uczestnicy podczas rejestracji wybrali spośród 12 klubów Ligi Siatkówki Kobiet.
7. Klasyfikacja regionalna – obejmuje kluby, których Uczestnicy podczas rejestracji wybrali spośród 16 województw.
8. W przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników zdobyło tę samą liczbę punktów, wtedy o kolejności we wszystkich klasyfikacjach konkursowych decyduje największa liczba punktów w Kolejce ze wszystkich rozegranych. W przypadku, gdy i tu liczba punktów jest jednakowa, to o kolejności w rankingu decyduje Reguła Pierwszeństwa, czyli kolejność zgłoszenia Drużyny (im wcześniej, tym wyższa pozycja). Zgłoszenie Drużyny następuje po przyjęciu przez system prawidłowo wypełnionego formularza wyboru 12 siatkarek, kapitana i jego zastępcy, a na końcu zapisania składu.

VIII. Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) dla zwycięzcy Konkursu, to jest Uczestnika, którego Klub zdobył największą łączną liczbę punktów w Rozgrywkach, o których mowa w pkt. II. 6.: 500 złotych;
b) za zajęcie 2-go miejsca: 300 złotych;
c) za zajęcie 3-go miejsca: 200 złotych;
2. Nagrodami (dla założycieli lig) w klasyfikacji klasycznych lig prywatnych:
a) za zajęcie 1-go miejsca: 100 złotych;
3. Uczestnik Konkursu nie ma możliwości wymiany danej Nagrody na inną nagrodę.
4. Wygrane Nagrody uzyskane w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 361, dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych). Organizator informuje, że obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10 % wartości Nagrody powstaje w przypadku gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 2000 zł. Kwotę potrąconego podatku od nagrody Organizator odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego w wykonaniu obowiązku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , a pozostałą kwotę przekaże zwycięzcy.
6. Obowiązek obliczenia, poboru oraz wpłaty podatku na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego spoczywa na Fundatorze.
7. Fundator w czasie trwania Konkursu może oferować nagrody dodatkowe, poza wymienionymi w paragrafie VIII. Rodzaje nagród oraz warunki ich uzyskania zostaną określone w sposób wyraźny na Stronie. Oferowanie dodatkowych nagród nie będzie rozumiane jako zmiana niniejszego Regulaminu

IX. Zasady przyznawania nagród
1. Organizator jest zobowiązany do weryfikacji danych osobowych Laureatów oraz wydania nagród Laureatom.
2. Organizator weryfikuje wyniki Konkursu i publikuje na Stronie listę Laureatów obejmującą następujące dane: imię, nazwisko i nazwa Klubu w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu Konkursu. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, w przypadku wygrania nagrody w Konkursie, na publikację swojego imienia i nazwiska na Stronie wraz z informacją o nagrodzie.
3. Po weryfikacji wyników zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, w ciągu 14 dni roboczych od opublikowania Laureatów Konkursu, Organizator prześle Laureatom Konkursu wiadomość pocztą e-mail, w której zostaną poproszeni  o przesłanie swoich danych, tj: imię i nazwisko, numer rachunku bankowego, oraz numer telefonu celem ułatwienia kontaktu. Uczestnik jest zobowiązany w ciągu 14 dni roboczych od dnia  otrzymania wiadomości e-mail wysłać wskazane powyżej dane Organizatorowi na adres e-mail Organizatora, z którego przesłana została wiadomość informująca o zwycięstwie.
4. Szczegóły dotyczące przekazania nagród Laureatom, w tym sposób, miejsce i termin wydania, zostaną uzgodnione z Laureatem, przy czym przekazanie nagrody nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Laureata o wygranej Uczestnika w Konkursie.
5. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawidłowych danych, zmiana danych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika Konkursu, któremu przyznano Nagrodę może skutkować wykluczeniem danego Uczestnik Konkursu z Konkursu. W przypadku zmiany danych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie poprzez np. wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Organizatora.
6. W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika Konkursu danych wskazanych w ust. 3 powyżej w wymaganym terminie – Uczestnik traci prawo do nagrody.
7. Laureat nie jest uprawniony do przenoszenia praw do Nagrody na osoby trzecie.

X. Zasady przetwarzania danych
1. Administratorem Danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu Wygraj Ligę Siatkówki Kobiet jest Biolabs z siedzibą w Krakowie, os. Piastów 36a/22, 31-624 Kraków, posiadający numer REGON 120972730 i numer identyfikacji podatkowej NIP 8672025631.
2. Twoje prawa. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji usług serwisu Wygraj Ligę Siatkówki Kobiet (Regulamin) lub są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych.
3. Cele przetwarzania i uzasadniony interes Administratora. Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracji do serwisu Wygraj Ligę Siatkówki Kobiet lub podczas ich edycji oraz zebrane informacje o Twojej aktywności w serwisach lub innych funkcjonalnościach (aplikacje, skrypty) podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Administrator (przeglądane strony, kliknięcia, sposób w jaki korzystasz z usług, historia zakupów) mogą być przetwarzane w celu marketingowym własnym (w tym niezbędna analityka, zestawianie w profile marketingowe) Administratora, wobec czego możesz wyrazić sprzeciw.
4. Marketing naszych Zaufanych Partnerów. Jeżeli wyraziłeś dobrowolną zgodę marketingową – Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracji do serwisu Wygraj Ligę Siatkówki Kobiet lub podczas ich edycji oraz zebrane informacje o Twojej aktywności  w serwisach lub innych funkcjonalnościach (aplikacje, skrypty) podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Administrator (przeglądane strony, kliknięcia,  jeśli dotyczy: historia zakupów, sposób w jaki korzystasz z serwisów, w tym niezbędna analityka, zestawianie w profile marketingowe), będą wykorzystywane do prezentowania Ci reklam produktów i usług naszych Zaufanych Partnerów, dopasowanych do Twoich zainteresowań.
5. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

XI. Kontakt
1. Kontakt z organizatorem w formie pisemnej: Biolabs, os. Piastów 36a/22, 31-624 Kraków, w formie elektronicznej: [email protected]

XII. Postępowanie reklamacyjne
1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.
2. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres Organizatora: Biolabs z siedzibą w Krakowie, os. Piastów 36a/22, 31-624 Kraków, z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.
4. Reklamację można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż do 14 dni roboczych po opublikowaniu listy Laureatów Konkursu. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację lub data zarejestrowania wpływu na serwer wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.
5. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu w formie pisemnej, który złożył reklamację w formie pisemnej, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika Konkursu niezwłocznie po jej rozpatrzeniu oraz dodatkowo drogą elektroniczną. Dla reklamacji złożonych w formie elektronicznej odpowiedź zostanie przesłana w formie elektronicznej.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego przed miejscowo właściwym sądem powszechnym.

XIII. Postanowienia końcowe
1. W przypadku przełożenia, powtórzenia, unieważnienia meczu, oraz w innych sytuacjach nieuwzględnionych w Regulaminie, decyzję o tym, jak przyznawane są punkty i których klasyfikacji dotyczą Organizator podejmie po wcześniejszym zapoznaniu się z decyzją organizatora rozgrywek.
a) uczestnik Konkursu zobowiązany jest przestrzegać zasad związanych z rejestracją adresu email, rejestracją Klubu, zakładaniem Drużyny. W przypadku niedozwolonych operacji, które mogą skutkować przekroczeniem limitu siatkarek z jednego klubu lub dozwolonego budżetu, uczestnik Konkursu zobowiązany jest sprzedać siatkarkę i kupić inną. Jeśli tego nie zrobi, do punktacji Kolejki jego operacje w składzie nie zostaną uwzględnione, a punktować będzie skład z Kolejki poprzedniej, z zastrzeżeniem zawartym w III. 5.
b) liczba meczów w danej kolejce konkursowej może się różnić od faktycznego zestawu par kolejki w Lidze Siatkówki Kobiet. W takich sytuacjach Organizator ze stosownym wyprzedzeniem w sposób wyraźny poinformuje na Stronie o meczach "należących" do danej kolejki konkursowej. W przypadku, gdy w jednej kolejce - według zestawu par ogłoszonego przez Organizatora - jeden klub rozgrywa dwa mecze, wówczas występujący w nich zawodniczki zdobywają punkty z obydwu meczów. W przypadku, gdy w jednej kolejce - według zestawu par ogłoszonego przez Organizatora - jeden klub nie rozgrywa żadnego meczu, wówczas zawodniczki tego klubu w tej kolejce nie punktują.
2. Organizator informuje, że zdarzenia niebędące częścią standardowego działania Konkursu, które powodują lub mogą powodować zakłócenie działania Konkursu, mogą mieć wpływa na jego przebieg. W takich sytuacjach decyzję o kontynuacji Konkursu podejmuje Organizator.
3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej na adres Organizatora, jak również poprzez przekazanie Organizatorowi takiego oświadczenia drogą elektroniczną – przesłanie e-mail na adres: [email protected] Rezygnacja w przypadku Laureata powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody.
4. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku m.in. konieczności uwzględnienia zmian przepisów prawa, celem doprecyzowania postanowień budzących wątpliwości Uczestników lub lepszej ich ochrony, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie i zmiany podstawowych zasad Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na Stronie oraz zostanie przesłana e-mailem wszystkim Uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w Konkursie przed dniem dokonania zmiany Regulaminu oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
5. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z wyprzedzeniem, umożliwiającym im zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika zmienionych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 30 października 2018 r. do upływu okresu wskazanego w Regulaminie na zgłoszenie reklamacji oraz ich rozpatrzenia przez Organizatora.
8. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Uczestników będących Konsumentami wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.


Załóż klub, zaproś znajomych, wygrywaj nagrody!


Zarejestruj się teraz!